Định mức & cách tính chi phí giám sát thi công xây dựng

Nội dung

Chi phí giám sát xây dựng là một trong các loại chi phí quan trọng cấu thành nên chi phí hoàn thiện công trình. Hoạt động giám sát xây dựng là công tác quan trọng quá trình xây dựng, vận hành dự án, đóng vai trò đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn của công trình. 

Việc hiểu và quản lý chi phí giám sát dự án xây dựng đúng – đủ là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan. Bài viết này sẽ giới thiệu về khái niệm chi phí giám sát xây dựng, những quy định pháp luật hiện hành và cách tính các loại chi phí nằm trong chi phí giám sát công trình xây dựng. Mời bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây

Chi phí giám sát xây dựng là gì?

Chi phí giám sát xây dựng là tổng số tiền phải chi để thực hiện giám sát, kiểm tra, theo dõi và đánh giá các hoạt động xây dựng trong quá trình thực hiện dự án xây dựng. Đây là một khoản chi phí quan trọng trong ngân sách dự án xây dựng, và nó phụ thuộc vào quy mô, phạm vi, độ phức tạp của công trình, cũng như phương thức tổ chức giám sát xây dựng.

Về nguyên tắc, chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Theo thông tư số 08/2019/TT-BXD ban hành ngày 11/11/2019 quy định: “Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện hoặc giao một phần công việc giám sát thi công xây dựng cho nhà đầu tư thực hiện thì tổng chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư không vượt quá chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định.”

Quản lý chất lượng công trình là trách nhiệm của chủ đầu tư, hoạt động trong giám sát thi công xây dựng. Để tối ưu quản lý chất lượng công trình, gợi ý doanh nghiệp, giám sát xây dựng tham khảo gợi ý và REVIEW chi tiết 5+ phần mềm quản lý chất lượng phổ biến và hiệu quả hiện nay.
Chi phí giám sát xây dựng xác định theo chi phí đầu tư xây dựng
Chi phí giám sát xây dựng xác định theo chi phí đầu tư xây dựng

Chi phí giám sát xây dựng gồm những loại chi phí nào?

Liên quan tới quy định về các loại chi phí liên quan được liệt kê vào danh mục chi phí giám sát dự án xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP đã ban hành có 3 loại chi phí chính sau:

1/ Chi phí kiểm định xây dựng 

Chi phí kiểm định xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan phù hợp với nội dung, khối lượng công việc theo hợp đồng được ký kết giữa các bên hoặc đề cương kiểm định được phê duyệt. 

Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng, sản xuất sản phẩm xây dựng và các nhà thầu khác có liên quan phải chịu chi phí thực hiện kiểm định nếu kết quả kiểm định liên quan đến công việc do mình thực hiện chứng minh được lỗi của các nhà thầu này. 

Đối với các trường hợp còn lại thì chi phí thực hiện kiểm định được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí thực hiện kiểm định trong quá trình khai thác, sử dụng. Trong trường hợp kết quả kiểm định chứng minh được lỗi thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào có liên quan thì tổ chức, cá nhân đó phải chịu chi phí kiểm định tương ứng với lỗi do mình gây ra. 

Các loại chi phí giám sát xây dựng
Các loại chi phí giám sát xây dựng

2/ Chi phí giám định xây dựng

Chi phí giám định xây dựng bao gồm một số hoặc toàn bộ chi phí sau:

 • Chi phí chi trả cho cơ quan giám định 
 • Chi phí thuê chuyên gia thực hiện giám định xây dựng  
 • Chi phí thuê tổ chức thực hiện kiểm định giám định xây dựng. Chi phí này được xác định từ cách lập dự toán theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và căn cứ theo các quy định khác của pháp luật có liên quan phù hợp với khối lượng công việc của đề cương kiểm định. 

3/ Chi phí bảo trì công trình xây dựng

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là những chi phí cần thiết được xác định để phục vụ cho các công việc bảo trì công trình xây dựng.  

Các chi phí bảo trì công trình xây dựng có thể gồm một số hoặc toàn bộ các chi phí dưới đây tùy theo kế hoạch bảo trì cho các công trình khác nhau: 

 • Chi phí thực hiện bảo trì định kỳ; 
 • Chi phí sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất  
 • Chi phí tư vấn phục vụ cho bảo trì công trình xây dựng; 
 • Các chi phí khác phục vụ quá trình bảo trì công trình xây dựng như:kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán, phí thẩm định, bảo hiểm công trình 
 • Chi phí quản lý bảo trì trong quá trình sử dụng công trình.  
Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định kèm File mẫu

Cách tính chi phí tư vấn giám sát xây dựng

Căn cứ Mục 8 phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng quy định về ban hành định mức xây dựng. 

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng tính bằng định mức tỷ lệ  % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa VAT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng tương ứng. 

Trường hợp có nhiều gói thầu thi công xây dựng thì chi phí giám sát dự án xây dựng được xác định bằng tổng các chi phí giám sát thi công xây dựng trên từng gói thầu thi công nằm trong dự án.

Dưới đây là văn bản đầy đủ:

Văn bản quy định chi phí giám sát xây dựng – Nguồn: Bộ Xây dựng
Văn bản quy định chi phí giám sát xây dựng – Nguồn: Bộ Xây dựng

Cách tính chi phí giám sát xây dựng

Căn cứ vào Quy định theo thông tư 12/2021/TT – BXD ban hành ngày 31/8/2021 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 đã hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát thi công bắt đầu từ năm 2022 như sau: 

– Quy định tính chi phí giám sát thi công: 

Chi phí giám sát thi công tính bằng định mức tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa VAT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng. 

Lưu ý: Mức tỷ lệ % này đã được ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-  BXD và tỷ lệ % là khác nhau giữa các loại công trình khác nhau (có công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật)

– Quy định tính chi phí lắp đặt thiết bị 

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị tính bằng định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (chưa VAT) trong dự toán gói thầu thiết bị. 

Tương tự như trên, tỷ lệ % được ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT – BXD và chi phí thi công giám sát lắp đặt thiết bị cũng phụ thuộc vào loại công trình và số lượng công trình thi công.

– Quy định tính chi phí giám sát khảo sát xây dựng 

Theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 31 khoản 1, giám sát khảo sát là công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí giám sát khảo sát xây dựng chia làm 2 trường hợp: 

 • Đối với dự án không sử dụng vốn nhà nước, chi phí giám sát khảo sát do chủ đầu tư tự quyết định đảm bảo nguyên tắc theo Điều 132 LXD.
 • Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước, chi phí giám sát khảo sát được xác định theo Điều 8 – Thông tư 16/2019/TT-BXD. Công thức tính như sau:

C = Gks x ĐM x K

Trong đó:

 • Gks là chi phí khảo sát xây dựng (chưa VAT)
 • K là hệ số điều chỉnh. Theo Thông tư 16/2019/TT-BXD điều 8 khoản 7, trong trường hợp thuê tư vấn trong nước phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài, K tính bằng 2
 • ĐM là định mức chi phí, tra cứu Bảng số 2.23 – Thông tư 16/2019/TT-BXD 

Nếu Gks nằm trong khoảng quy mô chi phí theo Thông tư 16/2019/TT-BXD Bảng số 2.23 thì ĐM nội suy theo Điều 3 – khoản 4 – Thông tư 16/2019/TT-BXD 

Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị tại công trình và giám sát khảo sát trước xây dựng nằm trong tổng mức đầu tư hay dự toán xây dựng công trình đối với các dự án hoặc công trình có dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu khác nhau sẽ được xác định theo định mức tỷ lệ % (ban hành kèm theo thông tư số 12/2021 /TT – BXD) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị, chi phí khảo sát xây dựng của từng gói thầu sẽ dự kiến phân chia.

Đối với chi phí giám sát công tác sản xuất thiết bị và cấu kiện công trình (nếu có) được tính căn cứ trên dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư quy định các nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ xây dựng đã ban hành.

Với các công trình xây dựng trên biển, hải đảo hay công trình trải dài theo tuyến dọc biên giới trên đất liền được tính hệ số điều chỉnh k = 1,2.

Lưu ý, tổng chi phí giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị theo định mức ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT – BXD  nêu trên chưa bao gồm phí để thuê hoặc xây dựng văn phòng tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát. 

Làm thế nào để tối ưu hoạt động giám sát thi công xây dựng? Tham khảo thêm những kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng đúc rút từ thực tế

Định mức chi phí giám sát dự án thi công xây dựng năm 2023

Theo nội dung tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 quy định các loại định mức chi phí giám sát thi công xây dựng từ năm 2022 như sau: 

Bảng tỷ lệ định mức (%) chi phí giám sát thi công xây dựng
Bảng tỷ lệ định mức (%) chi phí giám sát thi công xây dựng
Bảng tỷ lệ định mức (%) chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
Bảng tỷ lệ định mức (%) chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
Bảng tỷ lệ định mức (%) chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng
Bảng tỷ lệ định mức (%) chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng

Chi phí giám sát thi công hiện nay là bao nhiêu? 

Lưu ý: Các số liệu báo giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy khu vực tỉnh thành. 

Hiện nay trong lĩnh vực giám sát xây dựng, các chủ đầu tư có thể thuê giám sát bán thời gian và toàn thời gian. Tùy thời điểm, tính chất công trình và khu vực tỉnh thành mà chi phí hoạt động giám sát xây dựng sẽ khác nhau. Vào thời điểm này chúng tôi cập nhật chi phí như sau:

 • Với hình thức bán thời gian 1 nhà phố, thời gian giám sát từ 3-4h/ ngày và 3 buổi/ 1 tuần. Chi phí là 7.000.0000 VNĐ/tháng. Tương tự với 4 buổi/ 1 tuần là 9.000.000đ và 5 buổi/ 1 tuần là 9.000.000. Còn với nhà biệt thự 3 buổi là  8.000.0000 VNĐ/tháng, 4 buổi là 10.000.000VNĐ/tháng 
 • Hình thức bán thời gian 2 nhà phố, thời gian giám sát từ 3-4h/ ngày và 5 buổi/ 1 tuần có mức chi phí là  9.000.0000 VNĐ/tháng. Với biệt thự là  10.000.0000 VNĐ/tháng.
 • Hình thức bán thời gian 3 nhà phố thời gian giám sát từ 3 đến 4h/ ngày và 6 buổi/  1 tuần có mức chi phí là  15.000.0000 VNĐ/tháng. Còn với hình thức biệt thự thời gian giám sát từ 3 đến 4h/ ngày và 6 buổi/  1 tuần có mức chi phí là  16.000.0000 VNĐ/tháng.
 • Hình thức toàn thời gian nhà phố thời gian giám sát từ 7 -8h/ ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 là 20.000.0000VNĐ/tháng.Với biệt thự toàn là 25.000.0000 VNĐ/tháng.
 • Chi phí giám sát ngoài giờ hoặc ngày nghỉ thì mức chi phí là 500.000 VNĐ/1 buổi. Giám sát ép cọc sẽ được tính thêm 500.000 VNĐ/ 1 buổi.

Trên đây là toàn bộ kiến thức bạn cần nắm về chi phí giám sát xây dựng và cách tính chi phí giám sát xây dựng chính xác theo các văn bản, quy định luật pháp hiện hành. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Kiến thức xây dựng 101 của FastCons. 

—-

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn