Zalo Youtube Phone

Tải miễn phí Mẫu biên bản bàn giao công trình (Mẫu chuẩn mới nhất)

Nội dung

Mẫu biên bản bàn giao công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng là gì? Mẫu biên bản bàn giao vật tư, bàn giao công trình gồm những nội dung gì? Lưu ý gì khi sử dụng biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng? 

Mời bạn đọc tham khảo chi tiết qua bài viết tổng hợp của FastCons và tải về mẫu biên bản bàn giao công trình,biên bản bàn giao vật tư tại công trình và biên bản bàn giao hạng mục công trình chuẩn nhất. 

Biên bản bàn giao công trình là gì? 

Biên bản bàn giao công trình là một văn bản chính thức được tạo ra trong quá trình chuyển giao một công trình xây dựng, dự án hoặc sản phẩm từ người thầu (nhà thầu, nhà đầu tư) cho người nhận (chủ đầu tư, khách hàng). 

Mục đích của biên bản bàn giao nghiệm thu công trình là để xác nhận công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu, đủ điều kiện công năng và kỹ thuật để đưa vào khai thác sử dụng.

Khi nào cần sử dụng biên bản bàn giao công trình?

Biên bản bàn giao công trình được sử dụng sau khi công trình hoàn thành và đã được kiểm tra, kiểm định để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn được đặt ra.

Biên bản bàn giao công trình có tầm quan trọng lớn trong việc chứng minh việc chuyển giao công trình từ người thầu cho người nhận, bảo đảm rằng các thỏa thuận đã được thực hiện đúng theo hợp đồng và đảm bảo tính toàn vẹn của công trình. 

Nó là một tài liệu quan trọng cho việc giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan sau khi công trình đã được bàn giao.

Quy định, quy trình và mẫu, giải đáp một số câu hỏi thường gặp về kiểm định chất lượng công trình

Nội dung của biên bản bàn giao công trình hoàn thành

Biên bản bàn giao công trình thường bao gồm các thông tin cụ thể về công trình, như tên công trình, địa điểm, quy mô, các thành phần chính, thông tin về người thầu và người nhận, ngày bàn giao, và tình trạng hiện tại của công trình. Nó cũng ghi lại bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc cam kết nào giữa hai bên, chẳng hạn như việc hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, các yêu cầu bảo hành và bảo trì, các cam kết về chất lượng, hình thức thanh toán, và mọi điều kiện khác mà hai bên đã thỏa thuận.

Cụ thể, mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cần có những nội dung sau: 

 1. Thông tin cơ bản: Bao gồm tên và địa chỉ của công trình, tên và địa chỉ của người thầu và người nhận, số hợp đồng hoặc thỏa thuận liên quan đến công trình.
 2. Mô tả công trình: Mô tả về quy mô, thiết kế, cấu trúc và các hạng mục công trình. Cung cấp thông tin chi tiết về công trình, bao gồm các phần, khu vực, tầng, hệ thống và thiết bị chính.
 3. Tình trạng công trình: Mô tả về tình trạng hiện tại của công trình, bao gồm việc hoàn thành các hạng mục công trình, công việc còn thiếu sót (nếu có), các vấn đề cần được giải quyết hoặc điều chỉnh trước khi công trình được chấp nhận.
 4. Yêu cầu bảo hành và bảo trì: Liệt kê các yêu cầu bảo hành và bảo trì đối với công trình sau bàn giao, bao gồm thời gian bảo hành và các điều kiện áp dụng.
 5. Cam kết chất lượng: Ghi lại cam kết về chất lượng công trình từ phía người thầu và người nhận, bao gồm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật và các điều kiện được thỏa thuận.
 6. Hình thức thanh toán: Xác định các điều kiện thanh toán liên quan đến công trình sau khi bàn giao, bao gồm việc thanh toán các hạng mục đã hoàn thành, các khoản thanh toán còn lại và thời gian thanh toán.
 7. Cam kết pháp lý: Các cam kết pháp lý từ phía cả người thầu và người nhận, bao gồm việc đảm bảo tính hợp pháp của công trình, việc chịu trách nhiệm đối với các vấn đề pháp lý và thi hành các quy định pháp luật.

Tải mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao công trình 

Mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

(Nội dung theo Luật Xây dựng điều 124)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];

Hôm nay, ngày ….., chúng tôi gồm:

A. Đại diện Bên giao

1. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

2. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

B. Đại diện Bên nhận

1. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

2. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

C. Đại diện các đơn vị có liên quan

1. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

2. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận công trình [ghi tên công trình] tại [ghi địa điểm]  

I. Chi tiết về công trình

– Tên, địa chỉ công trình: …………………………………………………………………………………

– Năm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………..

– Năm đưa vào sử dụng: …………………………………………………………………………………

– Diện tích đất: ……….(m2)

– Quy mô, công suất: ……………………………………………………………………………………..

– Giá trị công trình: …………………………………………………………………………………………..

– Hiện trạng hoạt động: ……………………………………………………………………………………..

II. Hồ sơ về công trình

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

III. Ý kiến Bên giao, nhận

1. Bên giao: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Bên nhận: …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
[Ký tên và đóng dấu] 
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
[Ký tên và đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
[Ký tên và đóng dấu]

Tải Mẫu biên bản bàn giao vật tư tại công trình 

 • TẢI XUỐNG MẪU VĂN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ 

Mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ CÔNG TRÌNH

(Nội dung theo Luật Xây dựng điều 124)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 .…………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
(V/v bàn giao vật tư tại công trình)

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số:…/HĐMB-…. ………………………………….. ;

Căn cứ………………………………….……………………………………………..;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: (Bên A)

Đại diện bên giao Ông/Bà: ……………..……….…………Chức vụ:………………..

Công ty:……………………………………………………………………………..……….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….……

Bên nhận bàn giao: (Bên B)

Đại diện bên giao Ông/Bà: ……………………………………Chức vụ: Chủ đầu tư

Công ty:……………………………………………………………………..………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………..…………..

Hôm nay, ngày…. Tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao vật tư….. cho bên B tại công trình…………………………………………………

1.Thông tin các loại vật tư bàn giao:

Loại vật tưTình trạngSố lượngGiá trị ( VNĐ)
……   
……….   
…….   
    

2. Lý do bàn giao

Ngày …/…./…. Bên A và Bên B có thiết lập Hợp đồng mua bán vật tư số:…/HĐMB-….. Như đã thỏa thuận Bên A có trách nhiệm giao đầy đủ số vật tư cho bên B tại Công trình…. vào ngày…./…./….

Hôm nay, đúng thời gian như các bên đã thống nhất, hai bên đều có mặt thực hiện bàn giao, nhận vật tư.

3.Giá trị vật tư:

Tổng giá trị vật tư đã được liệt kê nêu trên là:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

4.Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức giao tiền mặt:

…………………………… tại ……………………………………….……………….

Bên A nhận đủ số tiền là:…………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………………….)

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên nhận bàn giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu khi khi lập biên bản bàn giao công trình

Để đảm bảo biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có giá trị pháp lý và rõ ràng, cụ thể, tránh các xung đột có thể xảy ra. Người lập biên bản bàn giao công trình nghiệm thu hoàn thành cần lưu ý những vấn đề sau

1/ Thông tin về công trình bàn giao:

 • Ghi rõ tên, địa điểm, thời gian và địa điểm bàn giao công trình.
 • Cung cấp thông tin chính xác và chi tiết để quản lý hồ sơ xây dựng hiệu quả.

2/ Thành phần tham gia bàn giao công trình:

 • Bên nhận, bên giao và bên chứng kiến cần có mặt trong biên bản.
 • Bên nhận là chủ đầu tư, bên giao là đơn vị thi công và bên chứng kiến có thể là đơn vị tư vấn thiết kế hoặc đơn vị khác.

3/ Sự có mặt đầy đủ của các bên:

 • Tất cả các bên liên quan đến công trình xây dựng ký xác nhận trong biên bản.
 • Điều này đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi giải quyết các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật.

4/ Nội dung bàn giao cần chi tiết:

 • Liệt kê đầy đủ và rõ ràng về tài liệu, quy mô, chất lượng xây dựng và thiết bị bàn giao.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến công trình xây dựng.

5/ Ghi rõ thỏa thuận về trách nhiệm của mỗi bên:

 • Thống nhất và ghi rõ trách nhiệm của từng bên theo chức năng công việc.
 • Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định trách nhiệm khi có sự cố phát sinh trong công trình.

Quy định liên quan tới công tác bàn giao công trình 

Quy định về nội dung, giấy tờ liên quan công tác bàn giao công trình
Quy định về nội dung, giấy tờ liên quan công tác bàn giao công trình

Quy định Thành phần tham gia vào bàn giao:

 • Đại diện bên tổ chức đầu tư.
 • Đại diện bên nhận thầu xây lắp.
 • Đại diện bên nhận thầu thiết kế.
 • Đại diện bên nhận thầu phụ xây lắp, thiết kế.
 • Đại diện tổ chức sử dụng công trình.
 • Thành phần bàn giao công trình hợp tác xây dựng với nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Quy định Hạng mục công việc thực hiện khi bàn giao:

 • Kiểm tra hồ sơ kĩ thuật và hồ sơ nghiệm thu từng hạng mục.
 • Thống nhất tiến độ bàn giao theo từng hạng mục.
 • Kiểm tra và sửa chữa các hạng mục chưa hoàn thành theo phụ lục nghiệm thu kỹ thuật.
 • Thống kê các vấn đề về chất lượng trong quá trình kiểm tra, bàn giao, xác định trách nhiệm xử lý.
 • Lập biên bản bàn giao công trình hoặc tổ hợp công trình theo phụ lục.

Quy định về giấy tờ, tài liệu cần trong bàn giao công trình:

 • Giao danh sách đơn vị tham gia xây dựng công trình.
 • Giao catalog và hướng dẫn vận hành trang thiết bị trong công trình.
 • Giao quy định chế độ vận hành và biên bản vận hành thử thiết bị có tải, không tải.
 • Giao bản vẽ hoàn thành công trình, hạng mục công trình.
 • Giao tài liệu nghiệm thu từng bộ phận, hạng mục công trình.
 • Giao biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình.
 • Giao giấy tờ liên quan đến thay đổi thiết kế.
 • Giao nhật kí công trình.
 • Giao chứng chỉ chất lượng, tài liệu thí nghiệm.

Các quy định khác về trách nhiệm các bên trong bàn giao công trình:

Trách nhiệm các bên trong quá trình bàn giao công trình
Trách nhiệm các bên trong quá trình bàn giao công trình
 • Chủ đầu tư có quyền sử dụng và nghĩa vụ bảo quản công trình sau khi bàn giao.
 • Trong trường hợp bàn giao công trình chậm hơn quy định và gây ảnh hưởng đến việc khai thác, cần xác định trách nhiệm của các bên hữu quan theo quy định hiện hành và xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
 • Với các hạng mục công trình đã nghiệm thu kỹ thuật và được sử dụng cho việc thi công theo hợp đồng, trước khi bàn giao cần kiểm tra và sửa chữa hỏng hóc, sau đó bàn giao lại cho chủ đầu tư đúng quy định.
 • Đối với các công trình, hạng mục công trình đáp ứng điều kiện nhưng chủ đầu tư chưa thể nhận bàn giao, cần ký hợp đồng để bảo dưỡng, bảo vệ cho đến khi có thể tiếp nhận bàn giao.
 • Tổ chức nhận thầu xây lắp phải bàn giao toàn bộ thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ đã được cấp nhưng chưa sử dụng cho chủ đầu tư.
 • Vấn đề quyết toán công trình được thỏa thuận giữa các bên nhận thầu và chủ đầu tư, nhưng phải thực hiện đồng thời với việc bàn giao công trình.
 • Tất cả hồ sơ về thiết kế, thi công công trình, các hạng mục công trình phải được bảo quản, thống kê và lưu trữ bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. (Gợi ý Doanh nghiệp Xây dựng tìm hiểu tính năng hồ sơ dự án trên phần mềm FastCons: Hỗ trợ tạo không gian lưu trữ tập trung mọi hồ sơ dự án, quản lý tuần tự từng dự án theo cây thư mục, quản lý theo giai đoạn, tích hợp Bim Viewer, Ký số…)

Trên đây FastCons đã tổng hợp đầy đủ các nội dung về biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Kèm 2 mẫu biên bản bàn giao công trình, mẫu biên bản bàn giao hạng mục công trình và mẫu biên bản bàn giao vật tư tại công trình cho bạn đọc tải về sử dụng. 

Cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục bài viết từ ban biên tập FastCons. 

Giải pháp quản lý kế hoạch thiết kế kiến trúc nội thất hiệu quả

—-

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn