Zalo Youtube Phone

Mẫu sổ nhật ký thi công xây dựng công trình chi tiết

Nội dung

Nhật ký thi công xây dựng công trình là một công cụ quan trọng trong quản lý dự án xây dựng, giúp ghi lại các hoạt động, quyết định và thông tin liên quan đến quá trình thi công. Nhật ký thi công không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tiến độ, chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh. 

Việc tuân thủ các quy định về ghi sổ nhật ký công trình sẽ giúp các nhà thầu quản lý tiến độ tốt hơn và theo sát chất lượng công trình. Tham khảo bài viết của FastCons để hiểu rõ các khái niệm, tính năng và vai trò quan trọng của nhật ký thi công trong quá trình xây dựng công trình. 

Sổ nhật ký công trình xây dựng là gì? 

Sổ nhật ký công trình xây dựng là một loại tài liệu ghi chép lại các hoạt động, sự kiện, tiến độ và thông tin liên quan đến quá trình xây dựng công trình. Nó thường được duy trì và cập nhật đều đặn trong suốt quá trình thi công công trình xây dựng, và có thể được sử dụng như một công cụ hữu ích để quản lý, giám sát, và theo dõi tiến độ và chất lượng công trình.

Sổ nhật ký công trình xây dựng thường được điền vào bằng tay hoặc điện tử, và chứa các thông tin chi tiết về các công việc đã hoàn thành, lịch trình công trình, nhân viên tham gia, vật liệu và thiết bị được sử dụng, các sự kiện đáng chú ý, các vấn đề kỹ thuật, kiểm tra và thử nghiệm, hồ sơ hạng mục công trình, và các chứng từ liên quan khác. 

Ghi sổ nhật ký thi công xây dựng công trình là yêu cầu bắt buộc

Ghi sổ nhật ký thi công xây dựng công trình là yêu cầu bắt buộc

Sổ nhật ký công trình xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và theo dõi các hoạt động trong quá trình xây dựng, giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các thông tin liên quan, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, hỗ trợ trong việc đánh giá tiến độ, chất lượng công trình, cũng như đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quản lý dự án và pháp lý.

Sổ nhật ký thi công công trình gồm những gì?

Căn cứ vào Mục 3 Phụ lục IIA ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, nội dung của nhật ký thi công xây dựng công trình được quy định như sau:

 • Diễn biến điều kiện thi công, ghi chép lại nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan
 • Báo cáo số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường;
 • Các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;
 • Mô tả chi tiết các sự cố, vấn đề hư hỏng, tai nạn lao động, phát sinh khác và biện pháp đã áp dụng để khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)
 • Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.
 • Các đánh giá, kiến nghị khác của đơn vị thi công

Ngoài ra, trong trường hợp chủ đầu tư và các nhà thầu trong hoạt động xây dựng công trình có sử dụng văn bản để xử lý các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì tất cả văn bản này phải được lưu trữ chung với nhật ký thi công xây dựng công trình.

Ai có trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng công trình? 

Nhật ký thi công xây dựng công trình thông thường sẽ được thực hiện bởi nhà thầu thi công. Nhật ký thi công được lập cho từng gói thầu hoặc toàn bộ công trình. Hình thức và nội dung sẽ được quy định trước giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng. Với trường hợp có sự tham gia của thầu phụ, thì nhật ký thi công xây dựng công trình do thầu phụ lập sẽ được thỏa thuận và theo yêu cầu của thầu chính. 

Cụ thể, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lập sổ nhật ký công trình được quy định như sau:

 • Chủ đầu tư: Chủ đầu tư có trách nhiệm lập sổ nhật ký để ghi lại các thông tin liên quan đến quá trình thi công, bao gồm thông tin về tiến độ thi công, nguồn lực sử dụng, vật liệu sử dụng, các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cũng như ghi nhận các vấn đề phát sinh và các quyết định liên quan đến thi công.
 • Nhà thầu chính (Nhà thầu tổng): Nhà thầu chính có trách nhiệm lập sổ nhật ký để ghi lại các hoạt động thi công của mình, bao gồm thông tin về tiến độ thi công, kế hoạch làm việc, công nhân và máy móc tham gia công trình, giám sát công trình, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, cũng như ghi nhận các tài liệu đầy đủ để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước, hoặc các bên liên quan khác.
 • Công ty giám sát dự án: Công ty giám sát dự án có trách nhiệm lập sổ nhật ký để ghi lại các hoạt động giám sát thi công, bao gồm các công việc theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng công trình, giải quyết các vấn đề phát sinh, cũng như đưa ra đánh giá và báo cáo cho chủ đầu tư về tình trạng thi công.
 • Các nhà thầu phụ: Các nhà thầu phụ tham gia vào quá trình thi công cũng có trách nhiệm lập sổ nhật ký riêng của mình, ghi lại các công việc đã thực hiện, vật liệu sử dụng, nhân viên tham gia công trình, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, cũng như báo cáo cho nhà thầu chính hoặc công ty giám sát dự án về tiến độ và tình trạng thi công

Cách ghi sổ nhật ký thi công xây dựng công trình

Lưu ý sổ nhật ký thi công phải được đóng thành tập, đánh số trang và đóng dấu giáp lai trước khi đưa vào ghi chép hàng ngày

Hướng dẫn cơ bản cách ghi bìa và nội dung trong nhật ký thi công xây dựng công trình. 

1.Hướng dẫn ghi bìa nhật ký:

Bìa của mẫu nhật ký thi công bao gồm các nội dung sau:
Tên nhà thầu hoặc nhà thầu chính chịu trách nhiệm thi công xây dựng công trình;
Số sổ: …/ tổng số nhật ký thi công do nhà thầu lập;
Tên dự án: …
Tên công trình xây dựng:
Địa điểm xây dựng dự án:
Tên công ty là chủ đầu tư:
Đơn vị thi công dự án:
Nhật ký năm xây dựng:

2.Hướng dẫn ghi Phần nội dung nhật kí  

Nội dung của nhật ký thi công xây dựng công trình gồm các thành phần sau:

 • Tổng quan dự án;
 • Các thông tin liên quan đến gói thầu xây lắp: ngày khởi công hợp đồng/ thực tế, thời điểm bàn giao theo hợp đồng/ thực tế
 • Thông tin Chủ đầu tư dự án 
 • Thông tin nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
 • Thông tin của nhà thầu thi công 
 • Thông tin về nhà thầu thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công 
 • Số trang trong nhật ký: Từ trang…. đến trang…..

Tùy thuộc vào mẫu nhật ký thi công, thỏa thuận của các bên trước khi chuẩn bị mẫu nhật ký thi công, thông tin chi tiết của công trình có thể bao gồm:

+ Ngày tháng năm, Thời tiết;

+ Chi phí ước tính;

+ Công việc do nhà thầu thực hiện (thiết bị, nhân công);

+ Bản nhận xét, đánh giá của chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Nhận xét của nhà thầu;

+ Hướng dẫn ghi chú.

Các trang trong nhật ký thi công ghi lại tất cả các nội dung của công việc xây dựng qua từng ngày hoặc từng giai đoạn cụ thể. Do đó, khi ghi sổ, nhà thầu cần thể hiện các nội dung sau:

+ Diễn biến của quá trình xây dựng bao gồm ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ…;

+ Tình hình thi công xây dựng công trình;

+ Mô tả tất cả các sự cố phát sinh trong quá trình thi công theo ngày cụ thể;

+ Phương hướng và hướng xử lý, giải quyết phù hợp;

+ Mẫu nhật ký thi công sẽ được lập theo từng công trình, hạng mục cụ thể. Mỗi trang sẽ được đánh số, đóng dấu viền cụ thể;

+ Nhà thầu phụ khi lập mẫu nhật ký thi công cho từng hạng mục phụ trách phải chuyển cho nhà thầu chính khi công trình hoàn thành;

+ Ghi rõ họ tên, danh sách những người tham gia xây dựng công trình;

+ Diễn biến của điều kiện xây dựng, số lượng thiết bị và nguồn nhân lực sử dụng cho công việc xây dựng mỗi ngày. Ngoài ra, cần thể hiện chi tiết kết quả nghiệm thu công trình hàng ngày;

+ Thông tin về các vấn đề như sự cố, tai nạn và hướng khắc phục của nhà thầu thi công;

+ Kiến nghị của các nhà thầu tham gia vào tổng thể dự án;

+ Ý kiến ​​và hướng xử lý của các bên liên quan.

Lưu ý khi lập nhật ký thi công công trình

Lưu ý khi ghi sổ nhật ký theo quy mô công trình 

 • Công trình loại nhỏ thi công và sử dụng ngắn hạn thì chỉ cần ghi tóm tắt các chỉ tiêu chủ yếu về khối lượng, chất lượng và giá trị sử dụng của chúng cho công trình chính.
 • Công trình loại lớn thi công có tính chất quan trọng, sử dụng lâu dài trong quá trình thi công có dự toán riêng thì phải ghi chép thành một hạng mục như công trình chính.

Các lưu ý khác về cách ghi nội dung nhật ký thi công: 

 • Việc ghi chép nội dung trong nhật ký công việc phải rõ ràng, đảm bảo đúng các yêu cầu theo quy định
 • Không được tẩy xóa nội dung. Viết sai thì gạch chéo nội dung và ký lại. 
 • Trường hợp mất giấy trắng trong tờ giấy phải viết nội dung đầy đủ sau đó ký tên theo quy định.
 • Mỗi hạng mục phải được ghi rõ ngày, giờ hoàn thành trong nhật ký công trình  
 • Việc ghi chép quá trình thi công cần được ghi chép cụ thể, tỉ mỉ tình hình, tiến độ, thời gian bắt đầu, quá trình triển khai công việc cụ thể.
 • Trong sổ nhật ký thi công phải có nội dung đề cập đến việc bàn giao công trình và ghi rõ số lượng trang trong sổ.
 • Thi công ngày nào lập nhật ký thi công ngày đó để tránh tình trạng hồi ký 
 • Sổ nhật ký sau khi được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận sẽ được đóng dấu giáp lai và lưu giữ cùng tài liệu bản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ hoàn công. 

Mẫu sổ nhật ký thi công công trình (tải miễn phí)

Mẫu nhật ký thi công trên word 

Mẫu bìa nhật ký công trình

Mẫu bìa nhật ký công trình

Mẫu nội dung Nhật ký công trình

Mẫu nội dung Nhật ký công trình

Mẫu nội dung Nhật ký công trình

Mẫu nội dung Nhật ký công trình

Tải File mẫu nhật ký thi công công trình

Lập nhật ký công trình đơn giản với phần mềm FastCons

Không cần phải lập sổ nhật ký công trình thủ công như trước. Nhà thầu xây dựng khi sử dụng phần mềm FastCons ngay lập tức có thể lập các báo cáo thi công hàng ngày và lưu trữ thành các thư mục theo dự án, sắp xếp theo ngày để dễ dàng tìm kiếm, tra cứu khi cần.

FastCons là phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng hỗ trợ hiệu quả trong công tác lập nhật ký thi công xây dựng công trình. 

Phần mềm trực tuyến cho phép các kỹ sư, cán bộ chỉ huy tại công trường có thể lập nhật ký online thay cho file giấy và ghi sổ. 

Giao diện lập nhật ký thi công công trình trên app FastCons

Với app FastCons, cán bộ chỉ huy giám sát công trình hàng ngày sẽ thực hiện báo cáo nhật ký thi công xây dựng công trình với các nội dung sau:

 • Khai báo hạng mục/ công việc đã thi công được trong ngày. 
 • Ở từng công việc, thực hiện báo cáo chi tiết: khối lượng nhân công (những vị trí nào đã tham gia thi công, khối lượng giờ làm là bao nhiêu), khối lượng vật tư (đã sử dụng những mã vật tư, vật liệu nào, khối lượng bao nhiêu), phương tiện thi công (đã sử dụng những loại phương tiện hỗ trợ nào, giờ thi công là bao lâu). 
 • Báo cáo kèm theo các thông tin về điều kiện thi công gồm có:

+ Khu vực, vị trí thi công

+ Điều kiện thời tiết buổi sáng, chiều, tối 

+ Báo cáo phát sinh dưới công trình nếu có

+ Chụp ảnh nghiệm thu tại công trình vào cuối ngày, đính kèm vào nhật ký thi công 

+ Đánh giá về công tác an toàn

+ Ghi chú khác nếu có. 

Với tính năng lập nhật ký công trình online trên app FastCons, cán bộ kỹ sư chỉ huy có thể nhanh chóng lập nhật ký thay cho việc phải ghi sổ mất thời gian trước đây. 

Đặc biệt, các số liệu được khai báo trong nhật ký thi công hàng ngày sẽ được tự động tổng hợp vào các báo cáo khác như: báo cáo khối lượng, báo cáo vật tư, báo cáo nhân công trên toàn dự án để đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực, tiến độ thi công so với dự toán ban đầu một cách chính xác. Thay cho công tác lập báo cáo thủ công trước đây. 

Với rất nhiều tiện ích, phần mềm FastCons đã được hàng loạt doanh nghiệp là nhà thầu xây dựng đưa vào áp dụng như: Constrexim, Ban QLDA Viglacera, EVNPECC4, XCons, FBV, Mỹ Đà, tổng thầu Laimian,v.v…Để nhận tư vấn Miễn phí & Demo 1-1 về phần mềm quản lý dự án xây dựng FastCons, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Hotline 0983-089-715 hoặc điền thông tin đăng ký vào Form bên dưới!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn