Zalo Youtube Phone

Tải miễn phí mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng theo thông tư 08/2022

Nội dung

Tổng hợp các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và các tài liệu, biểu mẫu liên quan tới quy trình đấu thầu qua mạng được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Chúng tôi đã tổng hợp những nội dung khái quát và đáng chú ý nhất của Thông tư. Mời bạn đọc theo dõi và tải về bản thông tư kèm mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng đầy đủ tại bài viết dưới đây.

Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu được sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu. Hồ sơ mời thầu được sử dụng làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu đáp ứng các yêu cầu cụ thể đã được nêu rõ. Đồng thời cũng làm căn cứ để bên mời thầu thực hiện đánh giá, xem xét các hồ sơ dự thầu và lựa chọn đơn vị nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu. 

Năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức ban hành Thông tư quy định lộ trình áp dụng đối với các gói thầu có giá trị từ 5 tới 10 tỷ đồng bắt buộc thực hiện đấu thầu qua mạng. 

Hồ sơ mời thầu là gì?

Quy định về gói thầu phải đấu thầu qua mạng  

Theo quy định, thông tư được ban hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tới nay việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng được áp dụng cho tất cả gói thầu:

 • Sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và
 • Thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu <= 10 tỷ đồng hoặc
 • Thuộc lĩnh vực lắp ráp có giá gói thầu <= 20 tỷ đồng

Quy trình lập hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng

Quy trình lập hồ sơ mời thầu qua mạng cần tuân thủ theo 8 bước dưới đây:

Bước 1: Xác định gói thầu theo danh mục quy định

Bước 2: xác định hình thức đấu thầu và phương thức đấu thầu

Bước 3: Xác định các mẫu hồ sơ mời thầu cần sử dụng

Bước 4: Lên yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị dự thầu

Bước 5: Lập yêu cầu năng lực thực hiện hợp đồng tương tự

Bước 6: Lập yêu cầu yếu tố kỹ thuật

Bước 7: Lập yêu cầu về giải pháp và phương pháp luận

Bước 8: Lập yêu cầu tài chính và thương mại

Nội dung Dành cho Nhà thầu Xây dựng: Quy định và mẫu báo cáo hoàn thành công trình chuẩn theo Bộ Xây dựng

Có bao nhiêu loại mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng?

Có tất cả 8 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng được quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT. Bao gồm:

Mẫu số 1: Áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Cho phép đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn – một túi hồ sơ

Mẫu số 2: Áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ. Cho phép đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn – một túi hồ sơ

Mẫu số 3: Áp dụng gói thầu tư vấn quy mô nhỏ. Cho phép đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn – một túi hồ sơ

Mẫu số 4: Áp dụng gói thầu xây lắp. Cho phép đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn – hai túi hồ sơ

Mẫu số 5: Áp dụng gói thầu mua sắm hàng hóa. Cho phép đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn – hai túi hồ sơ

Mẫu số 6: Áp dụng gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Cho phép đấu thầu rộng rãi qua mạng

Mẫu số 7: Áp dụng gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn

Mẫu số 8: Áp dụng gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Cho phép đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn – hai túi hồ sơ

Đọc thêm: Quy định về giám sát xây dựng các công trình đặc biệt như EPC, công trình nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước, quy định giám sát xây dựng dự án PPP. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong trong giám sát xây dựng theo Quy định Nhà nước.

Tải mẫu hồ sơ mời thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Tại Điều 4 quy định rất nhiều các biểu mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng nói chung:

1. Quy định mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu xây lắp

Các mẫu sử dụng: 1A, 1B, 1C

Vai trò, ý nghĩa sử dụng của các mẫu: 

 • Mẫu số 1A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
 • Mẫu số 1B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Mẫu số 1C sử dụng để lập E-HSMST.

2. Quy định mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung) 

Các mẫu sử dụng: 2A, 2B, 2C

Vai trò, ý nghĩa sử dụng của các mẫu: 

 • Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
 • Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Mẫu số 2C sử dụng để lập E-HSMST.

3. Quy định mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn 

Các mẫu sử dụng: 3A, 3B, 3C

Vai trò, ý nghĩa sử dụng của các mẫu: 

 • Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
 • Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Mẫu số 3C sử dụng để lập E-HSMST.

4. Quy định mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn 

Các mẫu sử dụng: 4A, 4B

Vai trò, ý nghĩa sử dụng của các mẫu: 

 • Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
 • Mẫu số 4B sử dụng để lập E-HSMQT.
Tổng hợp đánh giá chi tiết phần mềm lập tiến độ thi công FastCons: Những doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng lớn đang triển khai FastCons.
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT
XEM ĐẦY ĐỦ: THÔNG TƯ 08/2022 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Mẫu tờ trình, biên bản liên quan tới hồ sơ mời thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Chú thích và giải nghĩa danh mục các phụ lục được quy định trong thông tư 08/2022/TT-BKHĐT:

 • Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ) 
 • Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);
 • Phụ lục 2A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);
 • Phụ lục 2B: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);
 • Phụ lục 3A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn);
 • Phụ lục 3B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn);
 • Phụ lục 3C: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu);
 • Phụ lục 4: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
 • Phụ lục 5: Mẫu Bản cam kết;
 • Phụ lục 6: Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;
 • Phụ lục 7: Phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;
 • Phụ lục 8: Phiếu đăng ký thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
 • Phụ lục 9: Một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Các mẫu hồ sơ và mẫu phiếu đăng ký, mẫu tờ trình, mẫu biên bản… toàn bộ đã được chúng tôi tổng hợp tại đường dẫn dưới đây. Mời bạn tải về xem chi tiết và sử dụng.

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và phụ lục
Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và phụ lục
TẢI VỀ MIỄN PHÍ: Toàn bộ Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng và Phụ lục đối với từng loại gói thầu từ 01/8/2022 theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Tại đây

Về FastCons:

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn